Reklamace

Reklamační řád Bydlení Luční jez

I. Obec­ná ustanovení

Rekla­mač­ní řád sta­no­vu­je v sou­la­du s pří­sluš­ný­mi zákon­ný­mi před­pi­sy [zejmé­na záko­nem č. 89/2012 Sb., občan­ským záko­ní­kem, v plat­ném zně­ní (dále jen občan­ský záko­ník“), a záko­nem č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, v plat­ném zně­ní (dále jen zákon o ochra­ně spo­tře­bi­te­le)] roz­sah a pod­mín­ky odpo­věd­nos­ti spo­leč­nos­ti VLATAVPARK s.r.o., se síd­lem Rad­nič­ní 136/7, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 1, 370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce, IČ 260 24 306 (dále jen Pro­dá­va­jí­cí) za vady pro­da­né věci a práv kupu­jí­cích z vad­né­ho plně­ní (dále též jen rekla­ma­ce).


Rekla­mač­ní řád dále sta­no­vu­je způ­sob a mís­to uplat­ně­ní rekla­ma­ce včet­ně náro­ků kupu­jí­cích, vyplý­va­jí­cích z odpo­věd­nos­ti Pro­dá­va­jí­cí­ho za vady pro­da­né věci.


Rekla­mač­ní řád se vta­hu­je na pří­pa­dy uplat­ně­ní práv kupu­jí­cích z odpo­věd­nos­ti za vady pro­da­né věci – byto­vých a neby­to­vých jed­no­tek, kte­ré zahr­nu­jí byt / neby­to­vý pro­stor a podíl na spo­leč­ných čás­tech nemo­vi­té věci (dále jen „j
ednot­ky).


II. Roz­sah odpo­věd­nos­ti Prodávajícího

1. Kupu­jí­cí má prá­vo uplat­nit vůči Pro­dá­va­jí­cí­mu reklamaci:

  • a)  V záruč­ní době sjed­na­né v pří­sluš­né kup­ní smlou­vě,
  • b)  Ve lhů­tě sta­no­ve­né občan­ským záko­ní­kem pro uplat­ně­ní práv z odpo­věd­nos­ti za vady, je-li tato lhů­ta del­ší než doba záruční,
  • c)  Práv­ní vady věci ve lhů­tě bez zby­teč­né­ho odkla­du poté, co tře­tí oso­ba vzne­se nárok na před­mět­nou věc.

2. Pro­dá­va­jí­cí neod­po­ví­dá za vady, kte­ré byly způ­so­be­né uží­vá­ním v roz­po­ru s kup­ní smlou­vou, obec­ně plat­ný­mi před­pi­sy a pod­mín­ka­mi uve­de­ný­mi v návo­dech na použít, pokud s nimi byl kupu­jí­cí sezná­men.


III
. Záruč­ní doba

1. Záruč­ní doba, její dél­ka a počá­tek její­ho běhu jsou uve­de­ny v kup­ní smlouvě.


IV
. For­ma uplat­ně­ní reklamace

1. Kupu­jí­cí uplat­ní rekla­ma­ci pro­střed­nic­tvím oso­by zmoc­ně­né její­mu při­je­tí, kte­rou je: spo­leč­nost CONDUCO a.s., se síd­lem Čes­ká 141/66, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 1, 370 01 Čes­ké Budě­jo­vi­ce, IČ 26019558, kte­rá je smluv­ně pově­ře­na zastu­po­vá­ním Pro­dá­va­jí­cí­ho ve věcech rekla­ma­ce jed­no­tek, emai­lo­vý kon­takt: meskan@conduco.cz (dále též jen pově­ře­ná oso­ba).


2. Rekla­ma­ce musí obsahovat:

  • a)  Jmé­no a pří­jme­ní kupu­jí­cí­ho, tele­fo­nic­ké a emai­lo­vé spojení,
  • b)  Název pro­jek­tu, spe­ci­fi­ka­ci jednotky,
  • c)  Popis rekla­mo­va­né vady s přes­nou spe­ci­fi­ka­cí mís­ta, kde se vada vyskytuje,
  • d)  Foto­gra­fii vady, pokud to cha­rak­ter vady umožňuje.

V. Způ­sob a lhů­ty pro vyří­ze­ní reklamace

Náro­ky kupu­jí­cí­ho vyplý­va­jí­cí z odpo­věd­nos­ti Pro­dá­va­jí­cí­ho za vady jsou upra­ve­ny v občan­ském zákoníku.


Rekla­ma­ci
se Pro­dá­va­jí­cí zava­zu­je vyří­dit nej­poz­dě­ji ve lhů­tě do 30 dnů ode dne její­ho uplat­ně­ní, pokud se Pro­dá­va­jí­cí s kupu­jí­cím nedo­hod­ne jinak. V pří­pa­dě, že objek­tiv­ní sku­teč­nos­ti, kte­ré sto­jí mimo vůli Pro­dá­va­jí­cí­ho, neu­mož­ní vyří­ze­ní rekla­ma­ce (včet­ně odstra­ně­ní vady) v uve­de­né lhů­tě, zava­zu­je se Pro­dá­va­jí­cí postu­po­vat tak, aby rekla­ma­ce byla vyří­ze­na v co nej­krat­ší mož­né lhů­tě. O objek­tiv­ních sku­teč­nos­tech Pro­dá­va­jí­cí vyro­zu­mí kupu­jí­cí­ho bez zby­teč­né­ho odkla­du po jejich zjištění.


V
pří­pa­dě uplat­ně­ní opráv­ně­né­ho náro­ku na odstra­ně­ní vady dodá­ním nové věci bez vady nebo dodá­ním chy­bě­jí­cí věci nebo opra­vou věci (dále jen odstra­ně­ní vady) pro­ve­de Pro­dá­va­jí­cí odstra­ně­ní vady bez zby­teč­né­ho odkla­du po té, co mu kupu­jí­cí exis­ten­ci vady pře­de­psa­ným postu­pem ozná­mí co mu umož­ní pří­stup do jed­not­ky či její­ho pří­slu­šen­ství za úče­lem posou­ze­ní ozná­me­né vady, pří­pad­ně co mu bude odstra­ně­ní vady umož­ně­no tře­tí­mi oso­ba­mi, jejichž sou­čin­nost je k tomu nezbyt­ná (např. vlast­ní­ků sou­sed­ních jed­no­tek apod.).


P
řed zahá­je­ním pra­cí na odstra­ně­ní vady se Pro­dá­va­jí­cí a kupu­jí­cí dohod­nou na časo­vém har­mo­no­gra­mu odstra­ně­ní vady. Sou­čás­tí toho­to časo­vé­ho har­mo­no­gra­mu budou kon­krét­ní data, včet­ně data, kdy kupu­jí­cí zajis­tí zástup­ci Pro­dá­va­jí­cí­ho pří­stup do jed­not­ky nebo její sou­čás­ti či pří­slu­šen­ství k pro­ve­de­ní odstra­ně­ní vady. Povin­nost Pro­dá­va­jí­cí­ho dokon­čit odstra­ně­ní vady jepod­mí­ně­na spl­ně­ním povin­nos­ti kupu­jí­cí­ho umož­nit pří­stup do jed­not­ky v domlu­ve­ném ter­mí­nu a po dobu potřeb­nou k její­mu odstranění.


Jestli­že Pro­dá­va­jí­cí nespl­ní jaký­ko­li záva­zek vyplý­va­jí­cí z toho­to rekla­mač­ní­ho řádu, a to v důsled­ku okol­nos­tí jím neza­vi­ně­ných (např. nepo­skyt­nu­tí sou­čin­nos­ti kupu­jí­cím či vyš­ší moc), nebu­de Pro­dá­va­jí­cí povi­nen toto plně­ní rea­li­zo­vat do doby, než tyto okol­nos­ti pomi­nou. Toto usta­no­ve­ní se vzta­hu­je také na ven­kov­ní opra­vy domu (opra­vy fasády a terén­ní úpra­vy), jejichž pro­ve­de­ní závi­sí na pří­z­ni­vých kli­ma­tic­kých podmínkách.


Prá­vo zvo­lit způ­sob a tech­no­lo­gii odstra­ně­ní vady pří­slu­ší výhrad­ně Pro­dá­va­jí­cí­mu
.


VI. Prá­va a povin­nost kupujícího

1. Rekla­ma­ce musí být ode­slá­na bez zby­teč­né­ho odkla­du po zjiš­tě­ní vady, a to tak, aby byla Zho­to­vi­te­li doru­če­na co nejdří­ve po výsky­tu vady. Prá­vo vyplý­va­jí­cí z odpo­věd­nos­ti za vady dle toho­to rekla­mač­ní­ho řádu musí být vůči Pro­dá­va­jí­cí­mu uplat­ně­no zákon­ným způsobem.


2. Kupu­jí­cí
je povi­nen poskyt­nout Pro­dá­va­jí­cí­mu nezbyt­nou sou­čin­nost při odstra­ňo­vá­ní uplat­ně­ných vad; zejmé­na tím, že zpří­stup­ní jed­not­ku, její sou­část či pří­slu­šen­ství tak, aby vada moh­la být odstraněna.


3. Kupu­jí­cí se zava­zu­je, že v pří­pa­dě výsky­tu vady uči­ní bez zby­teč­né­ho odkla­du tako­vé kro­ky, kte­ré mini­ma­li­zu­jí nebo ome­zí pří­pad­nou ško­du, kte­rou by výskyt vady mohl způsobit.


4. V pří­pa­dě, že kupu­jí­cí bude v jed­not­ce pro­vá­dět někte­ré sta­veb­ní dodě­láv­ky či jak­ko­liv zasa­ho­vat či upra­vo­vat sta­veb­ní kon­struk­ce po pře­dá­ní jed­not­ky, je povi­nen dodr­žo­vat pří­sluš­né tech­no­lo­gic­ké postu­py a řídit se pří­sluš­ný­mi usta­no­ve­ní­mi ČSN a vyhlá­šek a postu­po­vat v sou­la­du s poža­dav­ky dotče­ných orgá­nů veřej­né moci a domov­ním řádem budovy.


VII.
Závě­reč­ná ustanovení

Ten­to rekla­mač­ní řád nabý­vá plat­nos­ti a účin­nos­ti dnem jeho vydání.

 

V Čes­kých Budě­jo­vi­cích, dne 1.3. 2019

VLTAVAPARK s.r.o.

 

Ten­to Rekla­mač­ní řád je ke sta­že­ní zde (PDF)


Nahlášení reklamace

Pří­pad­nou záva­du může­te nahlá­sit pomo­cí toho­to kon­takt­ní­ho formuláře.
Vlo­žit fotografie
Ode­slá­ním for­mu­lá­ře udě­lu­je­te sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich úda­jů za úče­lem reak­ce na Váš dotaz.