Kontakty

Obchod­ní fir­ma:
VLTAVAPARK s. r. o.

Síd­lo spo­leč­nos­ti:
Rad­nič­ní 136/7
370 01 Čes­ké Budějovice 
IČ: 26024306 
DIČ: CZ26024306

Spo­leč­nost zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku vede­ném Kraj­ským sou­dem v Čes­kých Budě­jo­vi­cích pod spi­so­vou znač­kou C 9610

Pově­ře­nec pro ochra­nu osob­ních úda­jů:
Mar­tin Tráv­ní­ček, gdpr@conduco.cz

Pro­dej bytů:
CONDUCO a. s.
Čes­ká 141/66
370 01  Čes­ké Budějovice

Kon­takt­ní oso­by:
Vero­ni­ka Ker­na­lo­vá, tel. +420 720 807 813, email: kernalova@conduco.cz

 

Kontaktujte nás

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře udě­lu­je­te sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich úda­jů za úče­lem reak­ce na Váš dotaz.