Zásady zpracování osobních údajů společnosti VLTAVAPARK s.r.o.

Tyto zása­dy vychá­ze­jí ze Směr­ni­ce pro naklá­dá­ní s osob­ní­mi úda­ji, při­ja­té spo­leč­nos­tí VLTAVAPARK s.r.o. (dále jen „Spo­leč­nost“) pro zpra­co­vá­ní a ochra­nu osob­ních úda­jů ve smys­lu obec­né­ho naří­ze­ní GDPR a v sou­la­du s plat­ným práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky, zejmé­na Záko­nem č. 110/2019 Sb., o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů s účin­nos­tí od 24.4.2019,

v plat­ném zně­ní. Zása­dy posky­tu­jí infor­ma­ce o základ­ních prin­ci­pech, pod­le kte­rých Spo­leč­nost zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sta­tu­tár­ních zástup­ců, kan­di­dá­tů na pra­cov­ní pozi­ce, fyzic­kých osob pod­ni­ka­jí­cích, kli­en­tů, zájem­ců, zástup­ců práv­nic­kých osob, doda­va­te­lů, zákaz­ní­ků (odbě­ra­te­lů), obchod­ních a smluv­ních part­ne­rů, čle­nů před­sta­ven­stev a dozor­čích rad, nájem­ní­ků, zaměst­nan­ců, bri­gád­ní­ků, sezón­ních pra­cov­ní­ků a stu­den­tů na pra­xi, pře­prav­ců, návštěv­ní­ků, hos­tů, pre­zen­tu­jí­cích osob a dal­ších osob (dále jen sub­jekt úda­jů), a o pří­stu­pu Spo­leč­nos­ti ke zpra­co­vá­ní, ochra­ně a zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti osob­ních úda­jů sub­jek­tů údajů.

1. Úvodem

1.1. Spo­leč­nost v roli správ­ce osob­ních úda­jů zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sub­jek­tů úda­jů v rám­ci všech svých hlav­ních čin­nos­tí a to na zákla­dě čle­ně­ní úse­ků Spo­leč­nos­ti a to nejen for­mou bez­peč­nost­ní­ho opat­ře­ní, jakým je říze­ný pří­stup k tako­vým­to infor­ma­cím. Dále zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je zaměst­nan­ců pro opráv­ně­né úče­ly sou­vi­se­jí­cí s jejich pra­cov­ním pomě­rem ke Společnosti.

1.2.    Spo­leč­nost, ode dne 25.05.2018, zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sub­jek­tů v sou­la­du s účin­nos­tí Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů), kte­ré je pří­mo pou­ži­tel­né ve všech člen­ských stá­tech EU (Gene­ral Data Pro­tecti­on Regu­lati­on „GDPR“). Dále Spo­leč­nost zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sub­jek­tů úda­jů dle záko­na č. 110/2019 Sb., o zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů a s účin­nos­tí od 24.4.2019.

1.3.    Spo­leč­nost, jako práv­nic­ká oso­ba, zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je a plní při tom povin­nos­ti správ­ce těch­to úda­jů, pří­pad­ně jejich zpra­co­va­te­le, jak jsou sta­no­ve­ny plat­ný­mi práv­ní­mi předpisy.

1.4.   Sub­jekt osob­ních úda­jů posky­tu­je Spo­leč­nos­ti své osob­ní úda­je v závis­los­ti na úče­lu jejich zpra­co­vá­ní, kte­ré je v celé své šíři obsa­že­no for­mou Pří­lo­hy č. 1 vyda­né Směr­ni­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů Spo­leč­nos­ti, při­čemž jed­ná se zejmé­na a výhrad­ně o defi­ni­ci úče­lů zpra­co­vá­ní osob­ních údajů:

  1. výbě­ro­vé říze­ní na pra­cov­ní pozici;
  2. pro zajiš­tě­ní posky­to­va­ných slu­žeb Společnosti;
  3. pro úče­ly opráv­ně­ných zájmů Spo­leč­nos­ti nebo tře­tí osoby;
  4. pro spl­ně­ní smlou­vy mezi sub­jek­tem a Společnosti;
  5. pro komu­ni­ka­ci s zákaz­ní­ky, doda­va­te­li, smluv­ní­mi a obchod­ní­mi partnery;
  6. pro zajiš­tě­ní úče­lu pro­nájmu a půjčovny;
  7. pro ško­lí­cí činnost;
  8. pro pro­pa­gač­ní činnost;
  9. pro rea­lit­ní činnost;
  10. pro zajiš­tě­ní inter­ních pro­ce­sů bez­peč­nos­ti a ochra­ny osob­ních úda­jů, vede­ní mzdo­vé a per­so­nál­ní agen­dy a vyplý­va­jí­cí povin­nos­ti vede­ní účet­nic­tví Společnosti;
  11. pro jiné úče­ly se sou­hla­sem sub­jek­tu se zpra­co­vá­ním jeho osob­ních údajů.

1.5.    Sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů je sub­jek­tem osob­ních úda­jů udě­lo­ván v pří­pa­dě, kdy nelze pro účel zpra­co­vá­ní pou­žít jiný práv­ní titul.

Spo­leč­nost akcep­tu­je sou­hlas sub­jek­tu úda­jů jako svo­bod­ný, kon­krét­ní, infor­mo­va­ný a jed­no­znač­ný pro­jev vůle, kte­rým sub­jekt úda­jů dává pro­hlá­še­ním či jiným zjev­ným potvr­ze­ním své svo­le­ní ke zpra­co­vá­ní svých osob­ních úda­jů. Sub­jekt úda­jů má prá­vo svůj sou­hlas kdy­ko­li odvo­lat. Odvo­lá­ním sou­hla­su není dotče­na zákon­nost před­chá­ze­jí­cí­ho zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů sub­jek­tu, vychá­ze­jí­cí­ho z jím dří­ve udě­le­né­ho sou­hla­su. Před udě­le­ním sou­hla­su o tom bude sub­jekt úda­jů informován.

2. Účel zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů

2.1.    Osob­ní úda­je sub­jek­tů osob­ních úda­jů musí být shro­maž­ďo­vá­ny pou­ze pro urči­té, výslov­ně vyjá­d­ře­né a pro­ka­za­tel­né úče­ly a nesmě­jí být dále zpra­co­vá­vá­ny způ­so­bem, kte­rý je s těmi­to úče­ly neslu­či­tel­ný. Zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů se usku­teč­ňu­je zejmé­na k pokry­tí hlav­ních před­mět­ných čin­nos­tí Spo­leč­nos­ti, kte­rý­mi jsou zejmé­na: inže­nýr­ská čin­nost v inves­tič­ní výstav­bě, rea­lit­ní čin­nost, sprá­va a údrž­ba nemo­vi­tos­tí, pro­ná­jem a půj­čo­vá­ní věcí movi­tých, čin­nost tech­nic­kých porad­ců v oblas­ti sta­veb­nic­tví a archi­tek­tu­ry, zpro­střed­ko­vá­ní služeb.

2.2. Spo­leč­nost dále zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sub­jek­tů k zabez­pe­če­ní svých smluv­ních a jiných vzta­hů, vede­ní účet­nic­tví, per­so­nál­ní a mzdo­vé agen­dy, nábo­ro­vé agen­dy a jiných čin­nos­tí, kte­ré pří­mo sou­vi­sí s hlav­ní­mi čin­nost­mi Spo­leč­nos­ti, a jsou defi­no­vá­ny v inter­ní Směr­ni­ci pro ochra­nu osob­ních úda­jů Společnosti.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

3.1.    Spo­leč­nost shro­maž­ďu­je, zpra­co­vá­vá a ucho­vá­vá násle­du­jí­cí kate­go­rie osob­ních úda­jů sub­jek­tů, jejichž sklad­ba je vždy dána nezbyt­nos­tí zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů vždy dle defi­no­va­né­ho úče­lu zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pro daný sub­jekt údajů:

  1. adres­né, kon­takt­ní a iden­ti­fi­kač­ní osob­ní úda­je – zejmé­na: jmé­no, pří­jme­ní, datum naro­ze­ní, rod­né čís­lo, byd­liš­tě, tele­fon­ní čís­lo, e-mail, doru­čo­va­cí adre­sa, stát­ní občan­ství, č. OP, č. CP, č. ŘP, č. ban­kov­ní­ho účtu, dato­vá schrán­ka, osob­ní zku­še­nos­ti; vzdělání,
  2. popis­né osob­ní úda­je – zejmé­na: úda­je sub­jek­tu vzta­hu­jí­cí se ke smluv­ní­mu vzta­hu, jaký­mi jsou zejmé­na a kro­mě již uve­de­ných osob­ních úda­jů v bodě 3.1.1. DIČ, adre­sa síd­la a pro­vo­zov­ny, aj.;
  3. zvlášt­ní kate­go­rie osob­ních úda­jů, zejmé­na cit­li­vé úda­je sub­jek­tu údajů;
  4. jiné per­so­ni­fi­ko­va­né úda­je – např. foto­gra­fie nebo kame­ro­vé záznamy.

4. Způsob zpracování a uchování osobních údajů a doba jejich uložení u Společnosti

4.1.   Spo­leč­nost zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je sub­jek­tu manu­ál­ně či auto­ma­ti­zo­va­ným způ­so­bem a zabez­pe­če­ně je ucho­vá­vá v lis­tin­né či elek­tro­nic­ké podo­bě po dobu sta­no­ve­nou archi­vač­ním, spi­so­vým a skar­tač­ním řádem. V návaz­nos­ti na účel zpra­co­vá­ní jsou někte­ré osob­ní úda­je sub­jek­tu vede­ny v infor­mač­ním sys­té­mu Spo­leč­nos­ti (např. per­so­nál­ní sys­tém, eko­no­mic­ký infor­mač­ní sys­tém, archi­vač­ní sys­tém, aj.).

4.2. Spo­leč­nost zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je způ­so­bem, kte­rý zajis­tí jejich nále­ži­té zabez­pe­če­ní pomo­cí zave­de­ných bez­peč­nost­ních opat­ře­ní před neo­práv­ně­ným či pro­ti­práv­ním zpra­co­vá­ním a před náhod­nou ztrá­tou, zni­če­ním nebo poško­ze­ním a to např. for­mou říze­né­ho pří­stu­pu k těm­to infor­ma­cím, pro­vá­dě­ním šif­ro­vá­ní a ano­ny­mi­za­ce osob­ních úda­jů, schop­nost obno­ve­ní dostup­nos­ti osob­ních úda­jů nebo napří­klad for­mou pra­vi­del­ných audi­tů zave­de­ných bez­peč­nost­ních opatření.

5. Předání osobních údajů

5.1.    Spo­leč­nost nepře­dá­vá osob­ní úda­je jiným oso­bám, kro­mě zpra­co­va­te­lů osob­ních úda­jů, pokud povin­nost jejich pře­dá­ní orgá­nům, úřa­dům či insti­tu­cím není Spo­leč­nos­ti ulo­že­na práv­ním před­pi­sem ane­bo k tomu nebyl udě­len sou­hlas sub­jek­tu údajů.

5.2. Při zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů u Spo­leč­nos­ti nedo­chá­zí k auto­ma­ti­zo­va­né­mu roz­ho­do­vá­ní, na jehož zákla­dě by byly čině­ny úko­ny či roz­hod­nu­tí, jejichž obsa­hem by byl zásah do práv či opráv­ně­ných zájmů sub­jek­tů údajů.

6. Práva subjektu osobních údajů

6.1.   Sub­jekt úda­jů na zákla­dě žádosti obdr­ží od Spo­leč­nos­ti, není-li v žádosti blí­že uve­de­no, veš­ke­ré infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní jeho úda­jů, a to struč­ným, sro­zu­mi­tel­ným a snad­no pří­stup­ným způ­so­bem za pou­ži­tí jas­ných a jed­no­du­chých jazy­ko­vých prostředků.

6.2. Žádost lze podat elek­tro­nic­ký­mi pro­střed­ky, podá­ním uči­ně­ným pro­střed­nic­tvím dato­vé schrán­ky nebo posky­to­va­te­le poš­tov­ních slu­žeb ane­bo úst­ním podá­ním uči­ně­ným do zázna­mu u Spo­leč­nos­ti; žádost nelze podat telefonicky.

6.3. Pokud se osob­ní úda­je, týka­jí­cí se sub­jek­tu úda­jů, zís­ká­va­jí pří­mo od něho, poskyt­ne mu Spo­leč­nost v oka­mži­ku zís­ká­vá­ní osob­ních úda­jů tyto informace:

  1. totož­nost a kon­takt­ní úda­je správce,

  2. kon­takt­ní úda­je na pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů (DPO),

  3. úče­ly zpra­co­vá­ní, pro kte­ré jsou osob­ní úda­je urče­ny a zpra­co­vá­vá­ny, a práv­ní základ pro jejich zpracování,

  4. opráv­ně­né zájmy správ­ce nebo tře­tí stra­ny v pří­pa­dě, že je zpra­co­vá­ní zalo­že­no na tom­to zákon­ném titulu,

  5. pří­pad­né pří­jem­ce nebo kate­go­rie pří­jem­ců osob­ních úda­jů, včet­ně pří­pad­né­ho zpracovatele,

  6. pří­pad­ný úmy­sl správ­ce pře­dat osob­ní úda­je do tře­tí země nebo mezi­ná­rod­ní orga­ni­za­ci včet­ně odka­zu na vhod­né záruky,

  7. dobu, po kte­rou budou osob­ní úda­je ulo­že­ny u Spo­leč­nos­ti, nebo není-li ji mož­né určit, budou pou­ži­tá kri­té­ria pro sta­no­ve­ní této doby,

  8. exis­ten­ci prá­va poža­do­vat od Spo­leč­nos­ti pří­stup k osob­ním úda­jům, týka­jí­cích se sub­jek­tu úda­jů, jejich opra­vu nebo výmaz, popří­pa­dě ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, a vznést námit­ku pro­ti zpra­co­vá­ní, jakož i prá­va na pře­no­si­tel­nost údajů,

  9. pokud je zpra­co­vá­ní zalo­že­no na sou­hla­su sub­jek­tu úda­jů, exis­ten­ci prá­va odvo­lat kdy­ko­li sou­hlas, aniž je tím dotče­na zákon­nost zpra­co­vá­ní zalo­že­ná na sou­hla­su udě­le­ném před jeho odvoláním,

  10. mož­nost podat stíž­nost u dozo­ro­vé­ho úřadu,

  11. sku­teč­nost, zda posky­to­vá­ní osob­ních úda­jů je zákon­ným či smluv­ním poža­dav­kem, nebo poža­dav­kem, kte­rý je nut­né uvést do budou­cí smlou­vy, a zda má sub­jekt úda­jů povin­nost osob­ní úda­je poskyt­nout, a ohled­ně mož­ných důsled­ků nepo­skyt­nu­tí těch­to údajů,

  12. sku­teč­nost, zda dochá­zí k auto­ma­ti­zo­va­né­mu roz­ho­do­vá­ní, včet­ně pro­fi­lo­vá­ní, a při­nejmen­ším v těch­to pří­pa­dech smys­lu­pl­né infor­ma­ce týka­jí­cí se pou­ži­té­ho postu­pu, jakož i význa­mu a před­po­klá­da­ných důsled­ků tako­vé­ho zpra­co­vá­ní pro sub­jekt údajů.

6.4.  Pokud Spo­leč­nost hod­lá osob­ní úda­je dále zpra­co­vá­vat pro jiný účel, než je účel, pro kte­rý byly shro­máž­dě­ny, poskyt­ne sub­jek­tu úda­jů ješ­tě před uve­de­ným dal­ším zpra­co­vá­ním, infor­ma­ce o tom­to jiném účelu.

6.5. Spo­leč­nost nemu­sí sub­jek­tu osob­ních úda­jů infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní posky­to­vat teh­dy, pokud sub­jekt úda­jů již uve­de­né infor­ma­ce má, a do té míry, v níž je má.

6.6. Jestli­že osob­ní úda­je neby­ly zís­ká­ny od sub­jek­tu úda­jů, poskyt­ne mu Spo­leč­nost shod­né infor­ma­ce a navíc zdroj, ze kte­ré­ho osob­ní úda­je pochá­ze­jí, a pří­pad­ně infor­ma­ce o tom, zda úda­je pochá­ze­jí z veřej­ně dostup­ných zdrojů.

6.7. Spo­leč­nost nebu­de v pří­pa­dě zís­ká­ní osob­ních úda­jů od něko­ho jiné­ho, než je sub­jekt úda­jů, uplat­ňo­vat infor­mač­ní povin­nost, pokud je zís­ká­vá­ní nebo zpří­stup­ně­ní výslov­ně sta­no­ve­no práv­ním před­pi­sem, kte­rý se na Spo­leč­nost vzta­hu­je a v němž jsou sta­no­ve­na bez­peč­nost­ní a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní na ochra­nu opráv­ně­ných zájmů sub­jek­tu údajů.

6.8. Sub­jekt osob­ních úda­jů, kte­rý zjis­tí nebo se domní­vá, že Spo­leč­nost jako správ­ce nebo jiná oso­ba, kte­rá pro Spo­leč­nost zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je, pro­vá­dí zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů v roz­po­ru s naří­ze­ním v oblas­ti ochra­ny osob­ních úda­jů nebo v roz­po­ru s legisla­tiv­ní­mi povin­nost­mi v oblas­ti ochra­ny osob­ních úda­jů, může požá­dat o vysvět­le­ní nebo poža­do­vat, aby Spo­leč­nost nebo zpra­co­va­tel odstra­nil tak­to vznik­lý stav. Nevy­ho­ví-li Spo­leč­nost nebo pří­sluš­ný zpra­co­va­tel žádosti, může se sub­jekt osob­ních úda­jů obrá­tit na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů, při­čemž prá­vo sub­jek­tu obrá­tit se pří­mo na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů tím není dotčeno.

6.9. Sub­jekt osob­ních úda­jů má tato dal­ší práva:

  1. zís­kat od Spo­leč­nos­ti, jsou-li pro to spl­ně­ny pod­mín­ky, infor­ma­ce o zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů (infor­ma­ce o totož­nos­ti a kon­takt­ní úda­je správ­ce a jeho pří­pad­né­ho zástup­ce; pří­pad­ně kon­takt­ní úda­je pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů (DPO), úče­ly zpra­co­vá­ní, pro kte­ré jsou osob­ní úda­je urče­ny, a práv­ní základ pro zpra­co­vá­ní, pří­pad­né pří­jem­ce nebo kate­go­rie pří­jem­ců osob­ních úda­jů a dal­ší infor­ma­ce, nezbyt­né pro zajiš­tě­ní transpa­rent­ní­ho a korekt­ní­ho zpra­co­vá­ní jeho osob­ních údajů),

  2. zís­kat od Spo­leč­nos­ti pří­stup k osob­ním úda­jům, tj. zís­kat od Spo­leč­nos­ti potvr­ze­ní o tom, zda tato zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je, kte­ré se ho týka­jí, a je-li tomu tak, má sub­jekt osob­ních úda­jů prá­vo zís­kat pří­stup k těm­to osob­ním úda­jům a na dal­ší infor­ma­ce v zákon­ném rozsahu,

  3. na opra­vu svých nespráv­ných osob­ních úda­jů, resp. na dopl­ně­ní neú­pl­ných osob­ních údajů,

  4. na výmaz svých osob­ních úda­jů, pokud byly spl­ně­ny zákon­né pod­mín­ky, např. pokud osob­ní úda­je již nejsou potře­ba k úče­lům, pro něž byly zís­ká­ny nebo se jinak zpra­co­vá­va­ly, nebo např. pokud sub­jekt odvo­lá svůj sou­hlas, na jehož zákla­dě byly osob­ní úda­je zpracovány,

  5. na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů Spo­leč­nos­tí, jsou-li spl­ně­ny zákon­né podmínky,

  6. na pře­no­si­tel­nost úda­jů, tj. na zís­ká­ní osob­ních úda­jů, kte­ré se jej týka­jí, a kte­ré Spo­leč­nos­ti posky­tl, a to v struk­tu­ro­va­ném, běž­ně pou­ží­va­ném a stro­jo­vě čitel­ném formátu,

  7. vznést kdy­ko­li námit­ku z důvo­dů jeho kon­krét­ní situ­a­ce pro­ti zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, kte­ré se jej týkají;

  8. nebýt před­mě­tem auto­ma­ti­zo­va­né­ho indi­vi­du­ál­ní­ho roz­ho­do­vá­ní, včet­ně pro­fi­lo­vá­ní, neu­dě­lí-li k tomu sub­jekt sou­hlas, kro­mě pří­pa­dů, kdy auto­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní umož­ňu­je práv­ní předpis;

  9. podat stíž­nost dozo­ro­vé­mu úřadu.

6.10.  Spo­leč­nost je opráv­ně­na vyža­do­vat od sub­jek­tu osob­ních úda­jů při podá­ní žádosti o napl­ně­ní někte­ré­ho z výše uve­de­ných práv, jeho osob­ní iden­ti­fi­ka­ci ově­ře­ním u pří­sluš­né­ho zaměst­nan­ce, nebo iden­ti­fi­ka­ci ově­ře­ním jiný­mi dostup­ný­mi meto­da­mi (např. dato­vá schrán­ka, notář­ské ověření/Czechpoint ově­ře­ní pod­pi­su na žádosti sub­jek­tu, popř. osob­ně v síd­le Společnosti).

6.11. Spo­leč­nost je opráv­ně­na v pří­pa­dech, kte­ré vyme­zu­je práv­ní před­pis, za poskyt­nu­tí infor­ma­ce o zpra­co­vá­va­ných osob­ních úda­jů sub­jek­tu poža­do­vat při­mě­ře­nou úhra­du, nepře­vy­šu­jí­cí nákla­dy nezbyt­né na poskyt­nu­tí informace.

6.12.  Kaž­dý sub­jekt úda­jů, kte­rý zjis­tí nebo se domní­vá, že Spo­leč­nost v roli správ­ce či zpra­co­va­tel Spo­leč­nos­ti pro­vá­dí zpra­co­vá­ní jeho osob­ních úda­jů, kte­ré je v roz­po­ru s ochra­nou sou­kro­mé­ho a osob­ní­ho živo­ta sub­jek­tu úda­jů nebo v roz­po­ru se záko­nem, zejmé­na jsou-li osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­co­vá­ní, může: 

  1. požá­dat správ­ce o vysvět­le­ní, dále poža­do­vat, aby správ­ce odstra­nil tak­to vznik­lý stav. Zejmé­na se může jed­nat o blo­ko­vá­ní, pro­ve­de­ní opra­vy, dopl­ně­ní nebo vyma­zá­ní osob­ních údajů,

  2. je-li žádost sub­jek­tu úda­jů pod­le odstav­ce 1 shle­dá­na opráv­ně­nou, správ­ce odstra­ní nepro­dle­ně závad­ný stav,

  3. Nevy­ho­ví-li Spo­leč­nost žádosti sub­jek­tu úda­jů, má sub­jekt úda­jů prá­vo obrá­tit se pří­mo na dozo­ro­vý úřad, tedy Úřad na ochra­nu osob­ních úda­jů, síd­lí­cí na adre­se: Pplk. Socho­ra 27, 170 00, Pra­ha 7, tel. 234 665 800 nebo emai­lem: posta@uoou.cz,

  4. Kon­takt­ní údaj Spo­leč­nos­ti na pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů: gdpr@conduco.cz.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.    Sub­jekt osob­ních úda­jů může veš­ke­ré infor­ma­ce ke zpra­co­vá­ní svých osob­ních úda­jů zís­kat osob­ně, nebo pro­střed­nic­tvím e-mai­lu. Aktu­ál­ní kon­takt­ní úda­je na oso­bu Pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů jsou uve­de­ny na webo­vých strán­kách naší Spo­leč­nos­ti www.lucnijez.cz.