Napsali o nás - V Českých Budějovicích vyroste téměř stovka nových bytů. A to v lokalitě Luční jez

V Čes­kých Budě­jo­vi­cích při­by­de dal­ších 92 bytů ve dvou pěti­pa­t­ro­vých domech ve tva­ru roze­vře­né­ho véč­ka se zele­ní upro­střed. Prá­ce v loka­li­tě Luč­ní jez zača­ly v květ­nu a skon­čí nej­poz­dě­ji v lis­to­pa­du 2018. Pod objek­ty vznik­nou dvě pod­zem­ní par­ko­va­cí pod­la­ží pro 103 aut a také 98 sklep­ních prostor. 

Před lety jsme zde již sta­vě­li. Jde tedy o návrat do zná­mé­ho pro­stře­dí. Teh­dy šlo o jeden z prv­ních  brown­fiel­dů ve měs­tě, neboť zde stá­va­la opuš­tě­ná kasár­na. Dnes by to mís­to poznal málo­kdo, jak se pro­mě­ni­lo,“ řekl Pavel Rou­ha, ředi­tel závo­du Pozem­ních sta­veb Jih Swi­e­tel­sky sta­veb­ní, kte­rý domy pro deve­lo­per­skou spo­leč­nost Vlta­va­park  v loka­li­tě Luč­ní jez sta­ví. Domy, sto­jí­cí blíz­ko řeky Vlta­vy, jsou při­tom posa­ze­ny tak, aby jejich obyt­né čás­ti byly nad hla­di­nou pří­pad­né tisí­ci­le­té vody. 

Spo­leč­nost Vlta­va­park posta­vi­la prv­ní byty v této atrak­tiv­ní loka­li­tě blíz­ko měst­ské­ho cen­t­ra a oddycho­vé­ho par­ku Stro­mov­ka už v roce 2004 a dosud jich kli­en­tům pře­da­la více než sto. Nově sta­vě­né byty s dis­po­zi­cí 2+kk až 6+kk by měly být vlast­ní­kům pře­dá­ny nej­poz­dě­ji do polo­vi­ny roku 2019. 

Opro­ti před­cho­zím eta­pám se změ­ni­la archi­tek­to­nic­ká vize. Mís­to kla­sic­ké stav­by domů ved­le sebe vznik­ne roze­vře­né „véč­ko“ se zele­ní upro­střed. Kaž­dý byt při­tom může zís­kat i pod­zem­ní garáž, což je ve srov­ná­ní s dal­ší­mi budě­jo­vic­ký­mi loka­li­ta­mi napros­té novum. 

Na Luč­ní jez jsme se vrá­ti­li po pěti letech, z nichž čty­ři zabra­ly pří­pra­vy. Peč­li­vost se nám vra­cí v zájmu. Na už více jak tře­ti­nu bytů máme rezer­va­ce,“ uve­dl Tomáš Hej­pe­tr ze spo­leč­nos­ti Euro­ti­me, kte­rá má tuto pátou eta­pu na sta­rost. Pod­le něho jde díky ate­li­é­ru A8000 zřej­mě o prv­ní sys­té­mo­vě budo­va­nou čtvrť ve měs­tě, kte­rá se postup­ně úpl­ně zcelí. 

Nejde tedy o posled­ní eta­pu. V budouc­nos­ti by zde mělo ješ­tě vyrůst něko­lik vila­do­mů a dva až tři domy pěti­pa­t­ro­vé. Díky dostat­ku zele­ně, a ve spo­je­ní s řekou Vlta­vou, si ale úze­mí Luč­ní­ho jezu zacho­vá vlíd­nost k oby­va­te­lům i návštěv­ní­kům,“ shr­nul Hejpetr. 

Zdroj: Budějc­ká Drbna

Comments are closed.