Topení

Kaž­dý byt je vyba­ven pro­gra­mo­va­tel­ným pro­sto­ro­vým ter­mosta­tem pro ovlá­dá­ní sys­té­mu tope­ní v dané byto­vé jed­not­ce. Ter­mostat dál­ko­vě ovlá­dá regu­lač­ní ter­mohla­vi­ci na vstu­pu top­né­ho media v insta­lač­ní šachtě, kde je sou­čas­ně i měře­ní spo­tře­by tep­la pro byt. Kaž­dé těle­so tope­ní má vlast­ní ter­mohla­vi­ci pro nasta­ve­ní tepel­ných pod­mí­nek v kaž­dé místnosti.

U pro­skle­ných stěn jsou pou­ži­ty spe­ci­ál­ní kon­struk­ce radi­á­to­rů s vel­kým výko­nem a niž­ší výš­kou, kte­rá umož­ňu­je neru­še­ný výhled ven. V kou­pel­nách jsou zpra­vi­dla umís­tě­ny top­né žeb­ří­ky pro mož­nost suše­ní ruč­ní­ků. Ostat­ní des­ko­vé radi­á­to­ry jsou pou­ži­ty spod­ní­mi vývo­dy, kdy potru­bí tope­ní je skry­té ve stě­ně a neru­ší vzhled míst­nos­ti. Všech­na otop­ná těle­sa budou opat­ře­na ter­mosta­tic­ký­mi hlavicemi.

  • měře­ní spo­tře­by tep­la v šach­tách v bytech
  • všech­na otop­ná těle­sa s ter­mosta­tic­ký­mi hlavicemi
  • sys­tém v kaž­dé byto­vé jed­not­ce ovlá­dán pro­gra­mo­va­tel­ným pro­sto­ro­vým termostatem
  • des­ko­vé radi­á­to­ry se spod­ním vývo­dem (potru­bí neru­ší vzhled)
  • u pro­skle­ných stěn spe­ci­ál­ní kon­struk­ce s vel­ký­mi výko­nem a niž­ší výš­kou, neo­me­zu­jí­cí výhled
  • v kou­pel­nách top­né žebříky