Protipovodňová opatření

Již při vlast­ním pro­jek­to­vá­ní domů byla zohled­ně­na sku­teč­nost, že se nachá­zí na bře­hu Vlta­vy. Domy byly výš­ko­vě zalo­že­ny dosta­teč­ně vyso­ko tak, aby obyt­ná pod­la­ží byla nad hla­di­nou vody z povod­ně roku 2002.

Sute­rén­ní část je vyro­be­na jako „vodo­těs­ná kra­bi­ce“ z vodo­sta­veb­ní­ho beto­nu. Kaž­dý vjezd do gará­ží – sute­rén­ních pro­stor je vyba­ven mobil­ní­mi pro­ti­po­vod­ňo­vý­mi zábra­na­mi, kte­ré ochrá­ní sute­rén­ní pro­sto­ry s gará­že­mi před povodněmi.

  • obyt­ná pod­la­ží domů jsou zalo­že­na dosta­teč­ně vysoko
  • nad­zem­ní obyt­ná pod­la­ží až 1,5 m nad hla­di­nou povod­ní roku 2002
  • vjezd do gará­ží vyba­ven mobil­ním pro­ti­po­vod­ňo­vý­mi zábranami
  • sute­rén rea­li­zo­ván jako žele­zo­be­to­no­vá vana z vodo­sta­veb­ní­ho betonu
  • zpět­né klap­ky na hlav­ních řadech deš­ťo­vé kanalizace
  • uza­ví­ra­cí šou­pa­ta v šach­tách u řeky
  • ochran­ný val rea­li­zo­va­ný spo­leč­ně s cyklostezkou