Podlahové krytiny

Sou­čás­tí kva­lit­ní plo­vou­cí pod­la­hy v mate­ri­á­lo­vém stan­dar­du 450 Kč/m2 ve všech poby­to­vých míst­nos­tech mimo kou­pel­ny a WC. Kaž­dý kli­ent si může v kli­ent­ském cen­t­ru vybrat odstín, typ pod­la­hy z boha­té nabíd­ky ve stan­dard­ní pod­la­ze, ale může si za roz­dí­lo­vý dopla­tek vybrat jakou­ko­liv pod­la­hu včet­ně viny­lo­vé, tex­til­ní nebo dřevěné.

V kou­pel­nách a WC je počí­tá­na dlaž­ba v hod­no­tě mate­ri­á­lu 300 Kč/m2 dlaž­by, i zde si kli­en­ti mohou vybrat pod­le své­ho uvá­že­ní ve stan­dard­ních cenách nebo za roz­dí­lo­vý pří­pla­tek jakou­ko­liv dlaž­bu a provedení.

Na tera­sách jsou pod­la­hy tvo­ře­ny dlaž­bou do ter­čů. Díky tomu­to sys­té­mu pro­té­ká voda pod dlaž­di­ce, kde po izo­la­ci sté­ká mimo tera­sy. Sou­čas­ně je zde umož­ně­na kon­t­ro­la sta­vu izo­la­ce bez nut­nos­ti demolice. 

  • plo­vou­cí lami­ná­to­vé pod­la­hy ve stan­dar­du 450 Kč/m2
  • kou­pel­ny a WC – dlaž­ba ve stan­dar­du 300 Kč/ m2
  • mož­nost výbě­ru ze širo­ké nabíd­ky v daném standardu
  • mož­nost výbě­ru nad­stan­dar­du za roz­dí­lo­vý pří­pla­tek (včet­ně změn pod­la­hy tex­til­ní, viny­lo­vé nebo dřevěné)
  • tera­sy – TERASO 400/400 mm
  • bal­ko­ny – mra­zuvzdor­ná, sli­nu­tá dlaž­ba, lepe­ná TAURUS