Ostatní

Všech­ny gará­že v sute­ré­nu jsou vyba­ve­ny kovo­vý­mi výklop­ný­mi gará­žo­vý­mi vra­ty. Sou­čas­ně je vjezd do pro­sto­ru gará­ží z ven­ku opat­řen kva­lit­ní­mi gará­žo­vý­mi vra­ty na elek­tric­ký pohon s dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Roz­vo­dy elektři­ny lze upra­vit pod­le přá­ní klienta.

Všech­ny míst­nos­ti jsou vyba­ve­ny roz­vo­dy elek­tro pro zásuv­ko­vé a svě­tel­né okru­hy včet­ně vypí­na­čů a vývo­dů pro svět­la. Sou­čás­tí kou­pe­len a WC jsou i ven­ti­lá­to­ry se spí­ná­ním ovla­da­čem s nasta­ve­ným časo­vým době­hem a v sou­la­du s nový­mi nor­ma­mi jsou před­na­sta­ve­ny dvě úrov­ně otá­ček. Kaž­dá byto­vá jed­not­ka má zave­de­nu pří­poj­ku pro tele­fon a inter­net a pří­poj­ku pro pří­jem pozem­ní­ho digi­tál­ní­ho a sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní. Po pře­vze­tí bytu je v zásuv­ce inter­ne­tu při­pra­ve­no při­po­je­ní, kdy se kli­ent může roz­hod­nout, zda jej vyu­ži­je nebo si při­po­jí své­ho vybra­né­ho doda­va­te­le internetu.

Kaž­dý byto­vý dům je vyba­ven moder­ním a pro­stor­ným výta­hem do všech pod­la­ží včet­ně nástup­ní­ho pod­la­ží. Osvět­le­ní cho­deb je řeše­no pohy­bo­vý­mi čidly po pod­la­žích, aby byly mini­ma­li­zo­vá­ny pro­voz­ní nákla­dy budou­cích vlast­ní­ků. Sou­čás­tí kaž­dé­ho bytu je poš­tov­ní schrán­ka umís­tě­ná u vstu­pu do objektu.

  • gará­že v sute­ré­nu s kovo­vý­mi výklop­ný­mi vra­ty – vra­ta lze za pří­pla­tek opat­řit elek­tric­kým ote­ví­rá­ním na dál­ko­vé ovládání
  • vjezd do gará­ží z ven­ku s gará­žo­vý­mi vra­ty na elek­tric­ký pohon s dál­ko­vým ovládání
  • moder­ní pro­stor­ný výtah do všech podlaží
  • osvět­le­ní cho­deb pohy­bo­vý­mi čidly
  • poš­tov­ní schrán­ka u vstu­pu do objektu
  • prů­kaz ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti – tří­da B