Obklady a dlažby

V kou­pel­nách a na WC kera­mic­ké obkla­dy dle výbě­ru kli­en­ta v kli­ent­ském cen­t­ru  za cenu  mate­ri­á­lu 250 Kč/m2 včet­ně spá­ro­vá­ní do výš­ky 2 m. Obe­zdě­né vany obloženy.

Na bal­ko­nech pod­la­ha řeše­na ven­kov­ní dlaž­bou typu TAURUS. Na tera­sách TERASO Bet­ka S, šedá 40/40 cm, kla­de­ná do terčů. 

  • obkla­dy kou­pe­len a WC do výš­ky 2 m
  • obkla­dy v ceně 250 Kč/ m2
  • mož­nost výbě­ru ze širo­ké nabíd­ky v daném standardu
  • mož­nost výbě­ru nad­stan­dar­du za roz­dí­lo­vý doplatek