Elektroinstalace, slaboproud a STA

Kaž­dý byt nebo garáž s vlast­ním odběr­ným mís­tem. Pro byty jiš­tě­ní 3x 25A. V bytech kom­plet­ní roz­vo­dy elek­tro­in­sta­la­ce zásu­vek a osvět­le­ní. Polo­hy zásu­vek, vypí­na­čů a svě­tel lze po doho­dě upřesnit.

Osvět­lo­va­cí těle­sa umís­tě­na v míst­nos­tech bez oken (komo­ry, chod­by, kou­pel­ny, WC), na tera­sách a bal­ko­nech. V kuchy­ni 3. fázo­vý vývod pro při­po­je­ní var­né des­ky a trou­by. Tak­též vývod pro při­po­je­ní diges­to­ře, odvě­t­ra­né do cen­t­rál­ní­ho vzdu­cho­tech­nic­ké­ho potrubí.

V pří­pa­dě zájmu je mož­né zří­ze­ní elek­tric­ké­ho pod­la­ho­vé­ho tope­ní do kou­pel­ny nebo pří­dav­ný elek­tric­ký ohřev top­né­ho žeb­ří­ku v kou­pel­ně. Kaž­dý byt opat­řen tele­fo­nem s ovlá­dá­ním domov­ní­ho vrát­né­ho a s kamerou.

Sou­čás­tí stan­dar­dů je pří­poj­ka sla­bo­prou­du pro při­po­je­ní inter­ne­tu nebo tele­fo­nu a dále pří­poj­ka STA pro pří­jem sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní (sate­lit je sou­čás­tí domov­ní­ho rozvodu).

Garáž je vyba­ve­na zásuv­kou a osvět­le­ním, samo­stat­ným odběr­ný­mi mís­tem s jiš­tě­ním 10A.

 • kaž­dý byt vlast­ní odběr­né místo
 • v bytech jiš­tě­ní 3x25A
 • kom­plet­ní roz­vo­dy elektroinstalace
 • polo­hy zásu­vek, vypí­na­čů a svě­tel lze po doho­dě upřesnit
 • osvět­lo­va­cí těle­sa insta­lo­va­ná v míst­nos­tech bez oken (komo­ry, chod­by, kou­pel­ny, WC) a na tera­sách a balkonech
 • kuchy­ně – vývod pro při­po­je­ní var­né des­ky a trou­by a při­po­je­ní diges­to­ře s odvě­trá­ním do cen­t­rál­ní­ho vzdu­cho­tech­nic­ké­ho potrubí
 • sou­čás­tí kou­pe­len a WC jsou ven­ti­lá­to­ry s časo­vým době­hem a před­na­sta­ve­ný­mi dvě­mi úrov­ně­mi otáček
 • mož­nost zří­ze­ní pod­la­ho­vé­ho tope­ní do kou­pel­ny či pří­dav­né­ho elek­tric­ké­ho ohře­vu top­né­ho žeb­ří­ku za příplatek
 • tele­fon s ovlá­dá­ním domov­ní­ho vrátného
 • pří­poj­ka sla­bo­prou­du pro při­po­je­ní inter­ne­tu nebo telefonu
 • pří­poj­ka STA pro pří­jem sate­lit­ní­ho vysí­lá­ní (sate­lit je sou­část domov­ní­ho rozvodu)
 • garáž – zásuv­ka, osvět­le­ní, samo­stat­né odběr­né mís­to s jiš­tě­ním 10A