Dveře a okna

Vcho­do­vé dve­ře do bytů jsou pro všech­ny byto­vé jed­not­ky mini­mál­ně ze stra­ny spo­leč­ných pro­stor ve stej­ném desig­nu dýha dub s bez­peč­nost­ním ková­ním kou­le - kli­ka, FAB vlož­kou a pano­ra­ma­tic­kým kukát­kem. Samo­zřej­mě jsou vcho­do­vé dve­ře do bytů opat­ře­ny masiv­ním dubo­vým pra­hem, osa­ze­ny do oce­lo­vé zárub­ně a mají potřeb­né pro­ti­po­žár­ní ates­ty. Nároč­něj­ší kli­en­ti si mohou za pří­pla­tek vybrat jiný typ dve­ří s vyš­ší mírou bezpečnosti.

Uvnitř bytů jsou dve­ře plné a pro­skle­né pod­le typu míst­nos­ti s oblož­ko­vý­mi zárub­ně­mi a kom­plet­ním ková­ním. Kli­en­ti si mohou vybrat z něko­li­ka dez­é­nů a typů včet­ně růz­ných typů klik, zám­ků a materiálů.

Okna a balkonové stěny

Okna a bal­ko­no­vé stě­ny jsou vyro­be­ny ze dře­va za pou­ži­tí kva­lit­ních euro­pro­fi­lů s povr­cho­vou úpra­vou a zaskle­ním izo­lač­ním dvoj­sklem. Více­po­lo­ho­vé ková­ní umož­ňu­je více­funčk­ní ovlá­dá­ní od ote­ví­rá­ní, výklop až po mik­ro­ven­ti­la­ci. Okna jsou v sou­la­du s nový­mi nor­ma­mi vyba­ve­ny mik­ro­ven­ti­lač­ní štěr­bi­nou opat­ře­nou mříž­kou pro­ti pra­chu. Ze stan­dard­ních para­pe­tů je mož­no vybrat něko­lik odstí­nů pod­le přá­ní klienta.

Před kaž­dým oknem či bal­ko­no­vou stě­nou na slun­ných stra­nách jsou ze stra­ny exte­ri­é­ru při­pra­ve­ny nado­ken­ní pro­sto­ry pro osa­ze­ní ven­kov­ních rolet nebo žalu­zií. V pří­pa­dě nevy­u­ži­tí je ten­to pro­stor zasle­pen pro pří­pad­né budou­cí použití.

Po elek­tric­ké strán­ce je pro­ve­de­na pří­pra­va na mon­táž elek­tric­ké­ho poho­nu, kdy jsou při­ve­de­ny napá­je­cí kabe­ly do budou­cí­ho vypí­na­če a pro­ta­ho­va­cí dráty.

Vchodové dveře

 • dveř­ní kří­d­lo v desig­nu dýha dub, bez­peč­nost­ní tří­da 2, stan­dard SAPELI
 • oce­lo­vá záru­beň, bez­peč­nost­ní tří­da 2
 • bez­peč­nost­ní ková­ní kou­le-kli­ka, FAB vlož­ka, kukátko
 • dubo­vý práh
 • pro­ti­po­žár­ní atest
 • mož­nost výbě­ru za jiný typ s vyš­ší mírou bez­peč­nos­ti za příplatek

Vnitřní dveře

 • plné a pro­skle­né dle typu míst­nos­ti, foli­o­va­né, stan­dard SAPELI
 • oblož­ko­vé zárub­ně v desig­nu dveří
 • kom­plet­ní kování
 • mož­nost výbě­ru z něko­li­ka desig­nů a typů včet­ně růz­ných typů klik, zám­ků a materiálů

Okna

 • okna a bal­kó­no­vé sesta­vy z dře­vě­ných profilů
 • okno včet­ně rámu Uw=1,1 W/m2K
 • více­po­lo­ho­vé ková­ní (ote­ví­rá­ní, výklop, mikroventilace)
 • mik­ro­ven­ti­lač­ní akus­tic­ká štěr­bi­na s mříž­kou pro­ti prachu
 • para­pe­ty v něko­li­ka odstínech
 • před okny či bal­ko­ny na slun­né stra­ně – pří­pra­va pro osa­ze­ní ven­kov­ních rolet či žalu­zií (zasle­pe­no pokud se nevyužije)
 • pří­pra­va na mon­táž elek­tric­ké­ho poho­nu (kabe­ly do pro­sto­ru žalu­zie či rolety)