Připravujeme další etapu

Po skon­če­ní před­cho­zí eta­py je nyní při­pra­vo­vá­na dal­ší, kte­rá opět při­ne­se nabíd­ku atrak­tiv­ních nových  bytů růz­ných veli­kos­tí a kate­go­rií.
Pří­pad­ní zájem­ci budou včas infor­mo­ván o zahá­je­ní pro­de­je a nové nabídce.

Comments are closed.