Okolí a vybavenost

V docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti se nachá­ze­jí veš­ke­ré služ­by důle­ži­té pro kva­lit­ní život, např. mateř­ská ško­la, základ­ní ško­la, zastáv­ky MHD, nákup­ní stře­dis­ka, spor­tov­ní a rela­xač­ní plo­chy, let­ní plo­vár­na a kry­tý bazén, zim­ní sta­di­on, park Stro­mov­ka, diva­dlo, ale i kraj­ská nemoc­ni­ce a polikli­ni­ka. Pro­jekt se pro­střed­nic­tvím moder­ně řeše­né láv­ky stá­vá sou­čás­tí nej­kva­lit­něj­ší čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké rezi­denč­ní čtvr­ti, vznik­lé ve 20.letech minu­lé­ho sto­le­tí. Nové nábře­ží nabí­zí vycház­ko­vé, cyk­lis­tic­ké a in-line pří­le­ži­tos­ti a trav­na­tá pláž pří­jem­ný pobyt u vody. 

  • obcho­dy – Kau­fland, Lidl, Billa
  • ško­ly – mateř­ská, základ­ní, základ­ní se zamě­ře­ním na sport
  • zdra­vot­nic­tví – kraj­ská nemoc­ni­ce, polikli­ni­ka Jih
  • sport – teni­so­vá hřiš­tě, let­ní plo­vár­na a kry­tý bazén, zim­ní sta­di­on, park Stro­mov­ka, cyk­los­tez­ka, fot­ba­lo­vý sta­di­on, vše­spor­tov­ní hala
  • kul­tu­ra – Jiho­čes­ké diva­dlo, kino Kot­va, DK Met­ro­pol, DK Slavia