Napsali o nás - Luční jez – moderní bydlení v klidné lokalitě

Jak by se vám líbi­lo byd­let v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti Vlta­vy? Byto­vý pro­jekt Luč­ní jez, kte­rý má na svě­do­mí deve­lo­per­ská spo­leč­nost Vlta­va­park, nabí­zí moder­ně řeše­né byd­le­ní v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti nejen řeky, ale i his­to­ric­ké­ho cen­t­ra Čes­kých Budě­jo­vic. Na dosah ruky jsou tak kro­mě krás­né pří­ro­dy i obcho­dy, ško­ly, zdra­vot­ní zaří­ze­ní a spor­tov­ní a kul­tur­ní vyži­tí. Byto­vé kom­plexy opi­su­jí tvar roze­vře­né­ho véč­ka, uvnitř kte­ré­ho najde­te také spous­tu zele­ně. Luč­ní jez oprav­du spl­ňu­je náro­ky pro poho­dl­né byd­le­ní na jed­nič­ku. Pro­jekt je navíc ješ­tě jedi­neč­ný i tím, že neby­lo potře­ba budo­vat novou infrastruk­tu­ru, nao­pak se efek­tiv­ně vyu­žil a zhod­no­til are­ál býva­lých kasáren.

Byty malé i nadstandardně velké

Kom­plex nabí­zí byd­le­ní s růz­ný­mi para­me­t­ry, ze kte­rých si vybe­re jak počet­ná rodi­na, tak i ten, kdo k živo­tu zas tolik pro­sto­ru nepo­tře­bu­je. Byd­let může­te jak v men­ších bytech 1+kk, tak v roz­leh­lých 6+kk. Napros­tá vět­ši­na bytů pro­po­jí své oby­va­te­le více s pří­ro­dou díky bal­kó­nům i vel­kým tera­sám, na kte­ré archi­tek­ti klad­li důraz. Kom­plex je pro­po­jen ale nejen se zele­ní. Pro­střed­nic­tvím moder­ně řeše­né láv­ky se navíc stá­vá i sou­čás­tí neja­trak­tiv­něj­ší rezi­denč­ní čtvr­ti, kte­rá vznik­la už ve 20. letech minu­lé­ho století...

Celý člá­nek si může­te pře­číst na biano.cz

Comments are closed.