Napsali o nás - Bydlete v luxusu v Budějovicích

Přes­to­že luxus­ní byd­le­ní bývá čas­to spo­jo­vá­no s vila­mi a rodin­ný­mi domy, v Čes­kých Budě­jo­vi­cích vyros­tl byto­vý kom­plex, kte­rý vás okouz­lí. Pro všech­ny věko­vé kate­go­rie byly na bře­hu Vlta­vy vysta­ve­ny byty o růz­ných dis­po­zi­cích, tak­že si tady vybe­re oprav­du kaž­dý. Je to kom­bi­na­ce moder­ní­ho řeše­ní s kous­kem pří­ro­dy. Zkrát­ka byd­le­ní snů – to je byto­vý pro­jekt Luč­ní jez.

Všechno na dosah

Luč­ní jez je jedi­neč­ný pro­jekt, kte­rý si kla­de za cíl vytvo­řit to nej­lep­ší byd­le­ní pro kaž­dé­ho. Pří­mo na bře­hu Vlta­vy v Čes­kých Budě­jo­vi­cích máte mož­nost poří­dit si byt, kte­rý vám nabíd­ne i to, co bys­te od něj neče­ka­li. Nejen, že je kom­plex umís­těn v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti řeky, je také neda­le­ko his­to­ric­ké­ho cen­t­ra měs­ta. A kdy­by se vám tyto výho­dy zdá­ly málo lukrativní...

Celý člá­nek si může­te pře­číst na livinis.cz

Comments are closed.