Byty další etapa

Při­pra­vu­je nabíd­ku nových bytů v rám­ci dal­ší eta­py, kte­rá obsa­hu­je domy podél řeky Vlta­vy v již­ní čás­ti loka­li­ty.  Před­po­klá­dá­me zahá­je­ní stav­by v roce  2022  a ukon­če­ní stav­by v roce  2024. 

Zájem­ci o byty v plá­no­va­né eta­pě se mohou  zare­gis­tro­vat  pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře  a zís­ka­jí tím výho­du před­nost­ní­ho infor­mo­vá­ní o nové nabíd­ce bytů, ješ­tě před jejím zveřejněním.

Regis­tra­ce je z Vaší stra­ny nezávazná.