Byty další etapa

Při­pra­vu­je­me nabíd­ku nových bytů v rám­ci dal­ší eta­py, kte­rá vznik­ne v již­ní čás­ti loka­li­ty podél řeky Vlta­vy. V sou­čas­né době pro­bí­há povo­lo­va­cí pro­ces, jehož rych­lost ani prů­běh nedo­ká­že­me ovliv­nit. Před­po­klá­dá­me však, že výstav­ba bude zahá­je­na nejdří­ve kon­cem roku 2024.  

Zájem­ci o byty v plá­no­va­né eta­pě se mohou  zare­gis­tro­vat  pro­střed­nic­tvím for­mu­lá­ře  a zís­ka­jí tím výho­du před­nost­ní­ho infor­mo­vá­ní o nové nabíd­ce bytů, ješ­tě před jejím zveřejněním.

Regis­tra­ce je z Vaší stra­ny nezávazná.

Ode­slá­ním for­mu­lá­ře udě­lu­je­te sou­hlas se zpra­co­vá­ním Vašich úda­jů za úče­lem reak­ce na Váš dotaz.