Luční jez - ideální bydlení v klidné lokalitě

Čas pro­jek­to­vá­ní, povo­lo­vá­ní a pří­pra­vy páté eta­py je u kon­ce. Začát­kem květ­na 2017 byla zahá­je­na výstav­ba dal­ších dvou objek­tů D a E, kte­ré jsou pro­po­je­ny dvě­ma pod­zem­ní­mi pod­la­ží­mi a ve kte­rých posta­ví­me cel­kem 91 bytů. Na tom­to webu si může­te ten pro Vás nej­lep­ší byt vybrat. Luč­ní jez – správ­ná volba

Comments are closed.