Nezařazené

Připravujeme další etapu

Po skon­če­ní před­cho­zí eta­py je nyní při­pra­vo­vá­na dal­ší, kte­rá opět při­ne­se nabíd­ku atrak­tiv­ních nových  bytů růz­ných veli­kos­tí a kate­go­rií.
Pří­pad­ní zájem­ci budou včas infor­mo­ván o zahá­je­ní pro­de­je a nové nabídce.

Napsali o nás - Luční jez – moderní bydlení v klidné lokalitě

Jak by se vám líbi­lo byd­let v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti Vlta­vy? Byto­vý pro­jekt Luč­ní jez, kte­rý má na svě­do­mí deve­lo­per­ská spo­leč­nost Vlta­va­park, nabí­zí moder­ně řeše­né byd­le­ní v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti nejen řeky, ale i his­to­ric­ké­ho cen­t­ra Čes­kých Budě­jo­vic. Na dosah ruky jsou tak kro­mě krás­né pří­ro­dy i obcho­dy, ško­ly, zdra­vot­ní zaří­ze­ní a spor­tov­ní a kul­tur­ní vyži­tí. Continue reading

Napsali o nás - Bydlete v luxusu v Budějovicích

Přes­to­že luxus­ní byd­le­ní bývá čas­to spo­jo­vá­no s vila­mi a rodin­ný­mi domy, v Čes­kých Budě­jo­vi­cích vyros­tl byto­vý kom­plex, kte­rý vás okouz­lí. Pro všech­ny věko­vé kate­go­rie byly na bře­hu Vlta­vy vysta­ve­ny byty o růz­ných dis­po­zi­cích, tak­že si tady vybe­re oprav­du kaž­dý. Je to kom­bi­na­ce moder­ní­ho řeše­ní s kous­kem pří­ro­dy. Zkrát­ka byd­le­ní snů – to je byto­vý pro­jekt Luč­ní jez. Continue reading

Napsali o nás - V Českých Budějovicích vyroste téměř stovka nových bytů. A to v lokalitě Luční jez

V Čes­kých Budě­jo­vi­cích při­by­de dal­ších 92 bytů ve dvou pěti­pa­t­ro­vých domech ve tva­ru roze­vře­né­ho véč­ka se zele­ní upro­střed. Prá­ce v loka­li­tě Luč­ní jez zača­ly v květ­nu a skon­čí nej­poz­dě­ji v lis­to­pa­du 2018. Pod objek­ty vznik­nou dvě pod­zem­ní par­ko­va­cí pod­la­ží pro 103 aut a také 98 sklep­ních… Continue reading

Luční jez – pohled z ptačí perspektivy – do města kousek, řeka na dosah

Stav­ba zahá­je­na v květ­nu a tvar nové­ho objek­tu se  již rýsu­je! Continue reading

Luční jez - ideální bydlení v klidné lokalitě

Čas pro­jek­to­vá­ní, povo­lo­vá­ní a pří­pra­vy páté eta­py je u kon­ce. Začát­kem květ­na 2017 byla zahá­je­na výstav­ba dal­ších dvou objek­tů D a E, kte­ré jsou pro­po­je­ny dvě­ma pod­zem­ní­mi pod­la­ží­mi a ve kte­rých posta­ví­me cel­kem 91 bytů. Na tom­to webu si může­te ten pro Vás nej­lep­ší… Continue reading

Napsali o nás - Luční jez je bydlením budoucnosti

Prá­vo 11.4. 2017
Luč­ní jez je byd­le­ním budouc­nos­ti
Zřej­mě v neja­trak­tiv­něj­ším byto­vém kom­ple­xu Luč­ní jez, kte­rý sto­jí v kli­do­vé zóně měs­ta a sou­čas­ně jen pár minut od his­to­ric­ké­ho cen­t­ra, při­bu­dou nové obyt­né domy...

[galle­ry link=„file“ columns=„1“ size=„medium“ ids=„1749“]