Napsali o nás - Bydlete v luxusu v Budějovicích

Přes­to­že luxus­ní byd­le­ní bývá čas­to spo­jo­vá­no s vila­mi a rodin­ný­mi domy, v Čes­kých Budě­jo­vi­cích vyros­tl byto­vý kom­plex, kte­rý vás okouz­lí. Pro všech­ny věko­vé kate­go­rie byly na bře­hu Vlta­vy vysta­ve­ny byty o růz­ných dis­po­zi­cích, tak­že si tady vybe­re oprav­du kaž­dý. Je to kom­bi­na­ce moder­ní­ho řeše­ní s kous­kem pří­ro­dy. Zkrát­ka byd­le­ní snů – to je byto­vý pro­jekt Luč­ní jez.

Všechno na dosah

Luč­ní jez je jedi­neč­ný pro­jekt, kte­rý si kla­de za cíl vytvo­řit to nej­lep­ší byd­le­ní pro kaž­dé­ho. Pří­mo na bře­hu Vlta­vy v Čes­kých Budě­jo­vi­cích máte mož­nost poří­dit si byt, kte­rý vám nabíd­ne i to, co bys­te od něj neče­ka­li. Nejen, že je kom­plex umís­těn v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti řeky, je také neda­le­ko his­to­ric­ké­ho cen­t­ra měs­ta. A kdy­by se vám tyto výho­dy zdá­ly málo lukra­tiv­ní, v oblas­ti najde­te veš­ke­rou občan­skou vyba­ve­nost. Pokud máte děti, zís­ká­te byd­le­ní se škol­kou i ško­lou v docház­ko­vé vzdá­le­nos­ti. Obcho­dy jsou samo­zřej­mos­tí, stej­ně jako polikli­ni­ka a kraj­ská nemoc­ni­ce. Při výstav­bě se mys­le­lo zkrát­ka na všech­no.

Bydlení spojené se sportem i relaxem

Pokud pat­ří­te mezi milov­ní­ky out­do­o­ro­vých vol­no­ča­so­vých akti­vit, bude­te z toho­to pro­jek­tu nad­še­ní. V této loka­li­tě totiž díky Luč­ní­mu jezu vznik­lo krás­né nábře­ží, kte­ré pří­mo svá­dí k pro­cház­kách, běhu nebo jízdě na in-linech. V létě je pro odváž­liv­ce dokon­ce pří­stup­ná i řeka! A pokud pří­rod­ní­mu kou­pá­ní nefan­dí­te, máte v oko­lí bazé­ny a to rov­nou oba, kry­tý i ven­kov­ní. Neda­le­ko kom­ple­xu najde­te park Stro­mov­ka, cyk­los­tez­ky a děti může­te posí­lat na fot­bal, jako hrá­če i jako divá­ky.

Zábava pro nesportovce

Jestli­že ale vaše rodi­na mezi spor­tov­ce nepat­ří, nezou­fej­te. Luč­ní jez nabí­zí zába­vu i relax také těm, kte­ří pre­fe­ru­jí kul­tu­ru. Navště­vo­vat může­te Jiho­čes­ké diva­dlo nebo tře­ba kino Kot­va. A kdy­bys­te v tom­to bodě chtě­li namít­nout, že vy se nej­rad­ši doma usa­dí­te s kni­hou, na krás­ném bal­ko­ně nebo tera­se bude ze čte­ní hned lep­ší poži­tek, než kdy­bys­te si kni­hu ote­vře­li v obý­vá­ku. Přes­to­že tady vás ani obý­vák nezkla­me, odpo­led­ní kafe na čer­stvém vzdu­chu je pros­tě nena­hra­di­tel­né.

Elegantní bytové řešení

Prá­vě tera­sy a bal­ko­ny jsou jed­ním z prv­ků, na kte­rých si archi­tek­ti dali výji­meč­ně zále­žet. Aby pro maji­te­le bytů neby­la myš­len­ka obyd­lí bez zahra­dy stre­su­jí­cí, k dis­po­zi­ci jsou zde men­ší bal­ko­ny, ale také tera­sy. Luč­ní jez je ide­ál­ním byd­le­ním pro kaž­dé­ho, od rodin, přes páry až po jed­not­liv­ce. Dis­po­zič­ně jsou dostup­né byty od skrom­něj­ších 2+kk po ty roz­leh­lej­ší, kte­ré mají až šest míst­nos­tí. Samo­zřej­mos­tí jsou také gará­že. U Luč­ní­ho jezu pro­jek­tan­ti nic nepod­ce­ni­li a mys­le­li na všech­ny poten­ci­ál­ní oby­va­te­le a to s jedi­ným cílem. Vytvo­řit byd­le­ní snů, tako­vé, ze kte­ré­ho bude­te nad­še­ní a radost­ně v něm pro­ži­je­te svůj život. Zábav­ně. A tak, abys­te vše, co k tomu potře­bu­je­te, měli na dosah.

Zdroj: livinis.cz

Komentáře nejsou povoleny.