Ceníky garáží a sklepů

Chce­te byd­let v jed­nom z neja­trak­tiv­něj­ších míst Čes­kých Budě­jo­vic, neda­le­ko cen­t­ra a při­tom v pří­ro­dě? Rezi­denč­ní čtvrť Luč­ní jez vám nabí­zí vše, co oče­ká­vá­te od kva­lit­ní­ho byd­le­ní. Zde si může­te vyhle­dat vyho­vu­jí­cí vol­ný byt. Ceny uve­de­ny včet­ně DPH a ceny podí­lu na pozem­ku.

Ceník sklepy

scho­diš­ťo­vá sek­ce: D1 D2 E1 E2

patro

sklep

plo­cha m2

cena

stav

1NP

S.1.32

2,90

39 000 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.2

3,34

46 750 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.4

2,27

31 800 Kč 

vol­ný

2NP

S.2.8

2,65

   37 000 Kč 

vol­ný