Časté dotazy

Jaká je nabíd­ka bytů v V. eta­pě? Domy D a E zahr­nu­jí byty téměř všech veli­kost­ních kate­go­rií. Najde­te zde byty od 1+kk až po 6+kk, od 38,6 m2 až po 165 m2 i více dle přá­ní kli­en­ta. Dis­po­zi­ce je mož­no, do urči­té míry, pokud neo­hro­žu­jí sta­ti­ku či polo­hu insta­la­cí objek­tu, upra­vo­vat pod­le přá­ní. Téměř kaž­dý byt má tera­su nebo bal­kon. Výtah je zave­den do všech pod­la­ží. V sute­ré­nu jsou pře­de­vším gará­že, skle­py, kolár­ny a úkli­do­vá komo­ra a v nad­zem­ních pod­la­žích jsou byty a skle­py

Jak se této loka­li­ty týka­jí povod­ně? I přes bez­pro­střed­ní sou­sed­ství s řekou Vlta­vou neby­la při zatím nej­vět­ších povod­ních v roce 2002 stá­va­jí­cí loka­li­ta posti­že­na rov­no­měr­ně. V závis­los­ti na reli­éfu teré­nu dosa­ho­va­la hla­di­na výš­ky 0,5 až 1 m od stá­va­jí­cí­ho teré­nu. V rám­ci nové výstav­by je ochra­na řeše­na ve třech stup­ních:

  1. Objek­ty jsou zalo­že­ny vyso­ko (v pod­sta­tě na teré­nu a zemi­na je při­sy­pá­na) a jsou kon­ci­po­vá­ny jako pěti pod­laž­ní budo­vy s polo­za­puš­tě­ným pod­la­žím par­kin­gu. Pod­zem­ní pod­la­ží je pro­ve­de­no jako žele­zo­be­to­no­vá vana z vodo­sta­veb­ní­ho beto­nu na vjez­du opat­ře­ná kon­struk­ce­mi pro insta­la­ci mobil­ních pro­ti­po­vod­ňo­vých zábran, kte­ré jsou sou­čás­tí objek­tu. Všech­ny tech­no­lo­gie, důle­ži­té pro pro­voz domu, jsou insta­lo­vá­ny nad hla­di­nou řeky z roku 2002.
  2. Nej­niž­ší obyt­né pod­la­ží je výš­ko­vě osa­ze­no tak, že i při nej­vyš­ší dosud namě­ře­né hla­di­ně vody z roku 2002 bude čis­tá pod­la­ha cca 1,4 – 1,6 m nad ní.
  3. Spo­leč­ně s cyk­los­tezkou byl rea­li­zo­ván zem­ní val chrá­ní­cí úze­mí.

Všech­na opat­ře­ní jako celek vytvá­ří účin­nou ochra­nu osob a majet­ku pro­jek­tu Luč­ní jez pro­ti povod­ni v roce 2002, kte­rá byla hod­no­ce­na jak pěti­set až tisí­ci­le­tá.

Jak jsou naplá­no­va­né splát­ky kup­ní ceny za byt? Splát­ky za byt a pří­slu­šen­ství (sklep, garáž) pro­bí­ha­jí ve vaz­bě na výstav­bu domu. Při pod­pi­su rezer­vač­ní smlou­vy – zálo­ha 100.000 Kč. Po pod­pi­su smlou­vy o smlou­vě budou­cí je prv­ní splát­ka ve výši 10%, při dokon­če­ní hrubé stav­by násle­du­je splát­ka ve výši 40%, po dokon­če­ní roz­vo­dů a osa­ze­ní oken je splát­ka ve výši 20%, při kom­plet­ním dokon­če­ní stav­by dal­ších 20% a po pod­pi­su kup­ní smlou­vy a před pře­dá­ním bytu pro­běh­ne dopla­tek ve výši 10%.

Jaká je garan­ce, že bude pro­jekt zdár­ně dokon­čen? Spo­leč­nost VLTAVAPARK s. r. o. je zku­še­ným deve­lo­pe­rem v oblas­ti výstav­by nových byto­vých domů, má tedy více jak dese­ti­le­tou his­to­rii a budouc­nost v dal­ších eta­pách toho­to pro­jek­tu.

Jaký je způ­sob vytá­pě­ní a jaké jsou pro­voz­ní nákla­dy? Vytá­pě­ní je řeše­no výmě­ní­ko­vou sta­ni­cí na dál­ko­vý zdroj z Tep­lár­na Čes­ké Budě­jo­vi­ce a. s. Tato sta­ni­ce zajiš­ťu­je tope­ní a ohřev tep­lé užit­ko­vé vody vždy pod­le potře­by tzn. nemá žád­ná časo­vá ome­ze­ní a sta­ni­ce je pod nepře­tr­ži­tou dál­ko­vou sprá­vou. Pro­voz­ní nákla­dy jsou vel­mi indi­vi­du­ál­ní zále­ži­tos­tí kaž­dé­ho uži­va­te­le bytu nebo gará­že a to zejmé­na spo­tře­bou jed­not­li­vých ener­gií: tope­ní, tep­lá a stu­de­ná voda a elek­tric­ká ener­gie. Elek­tric­ká ener­gie je ode­bí­rá­na na zákla­dě smlou­vy kaž­dé­ho vlast­ní­ka bytu s doda­va­te­lem. Do nákla­dů za pro­voz a sprá­vu domu samo­zřej­mě pat­ří i dal­ší polož­ky jako ener­gie pro spo­leč­né pro­sto­ry (tope­ní, elek­tric­ká ener­gie), revi­ze, úklid (pod­le roz­hod­nu­tí shro­máž­dě­ní vlast­ní­ků), drob­né opra­vy a údrž­ba (žárov­ky apod.) a tzv. „fond oprav“. Výši záloh za tyto jed­not­li­vé služ­by sta­no­vu­jí vlast­ní­ci sami v rám­ci shro­máž­dě­ní vlast­ní­ků a jejich dodáv­ku zajiš­ťu­je Spo­le­čen­ství vlast­ní­ků nebo jím vybra­ný správ­ce.

Co vše je v ceně bytu? Cena bytu je uve­de­na včet­ně DPH a obsa­hu­je také spo­lu­vlast­nic­ký podíl na budo­vě a podíl na pozem­ku pod objek­tem. Sou­čás­tí kup­ní ceny je také stan­dard­ní vyba­ve­ní bytu: plo­vou­cí pod­la­hy, dlaž­by, obkla­dy, dve­ře s oblož­ka­mi, kom­plet­ní zaři­zo­va­cí před­mě­ty kou­pel­ny dle pro­jek­tu, roz­vo­dy elektři­ny, sla­bo­prou­du a dal­ší viz. sek­ce Stan­dar­dy, v ceně není zahr­nu­ta kuchyň­ská lin­ka.

Jaké finanč­ní pora­den­ství posky­tu­je­te k zís­ká­ní hypo­té­ky nebo úvě­ru? Spo­lu­pra­cu­je­me se vše­mi insti­tu­ce­mi posky­tu­jí­cí­mi hypo­té­ky. Jsme schop­ni zpro­střed­ko­vat finan­co­vá­ní v jaké­ko­li ban­ce, po spl­ně­ní sta­no­ve­ných pod­mí­nek, ale vždy zohled­ňu­je­me kon­krét­ní pod­mín­ky žada­te­le, zda je pod­ni­ka­tel, zaměst­na­nec, kde má účet, apod.

Kdy je plá­no­vá­no dokon­če­ní sou­čas­né výstav­by V. eta­py (objekt D+E)?
Dokon­če­ní výstav­by s kolauda­cí je plá­no­vá­no v 1. čtvrt­le­tí roku 2019 a poté postup­né pře­dá­vá­ní bytů, gará­ží i skle­pů jed­not­li­vým kli­en­tům do kon­ce červ­na roku 2019.