Luční jez

Při­pra­vu­je­me nabíd­ku nových bytů v rám­ci dal­ší eta­py, kte­rá vznik­ne v již­ní čás­ti loka­li­ty podél řeky Vlta­vy. V sou­čas­né době pro­bí­há povo­lo­va­cí pro­ces, jehož rych­lost ani prů­běh nedo­ká­že­me ovliv­nit. Před­po­klá­dá­me však, že výstav­ba bude zahá­je­na nejdří­ve kon­cem roku 2024.

Byto­vý pro­jekt Luč­ní jez nabí­zí zají­ma­vé a kva­lit­ní byd­le­ní pří­mo na bře­hu řeky Vlta­vy a to vše v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti his­to­ric­ké­ho cen­t­ra a občan­ské vyba­ve­nos­ti. Moder­ně řeše­né byty všech veli­kost­ních kate­go­rií s bal­ko­ny a tera­sa­mi jsou ide­ál­ní nabíd­kou pro rodi­ny, páry nebo indi­vi­du­a­li­ty všech věko­vých sku­pin. Sou­čás­tí objek­tu jsou gará­že v sute­rén­ní čás­ti umož­ňu­jí­cí pří­stup od vozi­dla „suchou nohou“ do výta­hu a bytů. Kaž­dá garáž má vlast­ní vra­ta a pří­poj­ku elektři­ny. Na vjez­du ke gará­žím jsou insta­lo­vá­na auto­ma­tic­ká dál­ko­vě ovlá­da­ná vrata.

  • klid­né byd­le­ní na bře­hu Vltavy
  • v blíz­kos­ti his­to­ric­ké­ho centra
  • pří­mo u cyklostezky
  • moder­ně řeše­né byty všech veli­kos­tí s bal­ko­ny a terasou
  • par­ko­vá­ní ve vlast­ní gará­ži pří­mo v domě
  • veš­ke­rá občan­ská vyba­ve­nost v blíz­kém okolí